Home

Openbaring 14 vers 13

Openbaring 14:13. 13 En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen. The Dutch Staten Vertaling translation is in the public domain 14 En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon gelijk, hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon; en in Zijn hand een scherpe sikkel. 15 En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot Dengene, Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is nu gekomen, dewijl de oogst der aarde rijp is geworden

13 En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen. De graan- en wijnoogst. 14 En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, Ezech. 1:26. Dan. 7:13 14 14:14 Dan. 7:13 Toen zag ik dit: een witte wolk, en daarop zat iemand die eruitzag als een mens. Hij had een gouden krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 15 14:15-16 Mat. 13:39 14:15 Jer. 51:33 Joël 4:13 Uit de tempel kwam een andere engel, die hem die op de wolk zat met luide stem toeriep: 'Laat uw sikkel komen om te oogsten De mensen die door de Heer zijn gered 1 Ik zag het Lam op de berg Sion staan, samen met 144.000 mensen. Op hun voorhoofd stond de naam van het Lam en de naam van zijn Vader. 2 En ik hoorde een geluid uit de hemel komen. Het leek op het geluid van de zee, of van de donder 27. Openbaring 14:8-13- aankondiging van Gods gramschap 05-06-2020 - Geplaatst door Andre Piet studie gegeven op 5 juni 2020 in Rijnsburg. In Openbaring 14 bevinden we ons in de tijd dat de Messias inmiddels op aarde zijn Koninkrijk heeft gevestigd in Sion

13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. 14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken Hand. 14:14 Maar de apostelen Bárnabas en Paulus dat horende, scheurden hun klederen en sprongen onder de schare, roepende, 2 Kon. 18:37 Toen kwam Eljakim, de zoon van Hilkía, de hofmeester, en Sebna, de schrijver, en Joah, de zoon van Asaf, de kanselier, tot Hizkía, met gescheurde klederen; en zij gaven hem de woorden van Rabsaké te kennen Nederlandse commentaren op Openbaring: H.R. van de Kamp, Openbaring.Profetie vanaf Patmos, Kampen 2000. K.H. Miskotte, Hoofdsom der historie, Nijkerk 1945 A.P. van Schaik, De Openbaring van Johannes, Roermond 1971 En: De Sibyllijnse Orakels en 3 Makkabeeën in: J.H. Charlesworth (red.), The Old Testament Pseudepigrapha 1-2, Londen 1985 C.R. Koester, 'The Number of the Beast in Revelation 13.

KLIK HIER als u hoofdstuk 14 wilt uitprinten of downloaden. De OPENBARING aan Johannes Gods wegen in genade en gericht De 144.000 - de eerstelingen voor God en het Lam Dit hoofdstuk staat op zichzelf, alhoewel het ten nauwste verbonden is en blijft met de 2 vorige hoofdstukken (Openbaring 12 en 13) . Aan he Openbaring. 13. Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen. 2 Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw 14 En Deut. 13:1; Matt. 24:24; Openb. 16:14; 19:20 het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd 14 EN ek het gesien, en kyk, daar was 'n wit wolk en een # Openb. 1:13 soos 'n Menseseun wat op die wolk sit, met 'n goue kroon op sy hoof en in sy hand 'n skerp sekel. 15 En 'n ander engel het # Vers 17 uit die tempel gekom en met 'n groot stem geroep na Hom wat op die wolk sit: Slaan # Mt. 13:39; Mk. 4:29 u sekel in en maai, want die uur het vir U gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het Haakjes 14 Oude Testament 14 Nieuwe Testament 14 De Openbaring 16 Inleiding 16 Openbaring 1 18 Doel van het boek | vers 1 18 Geadresseerden, zegenwens en lofprijzing | verzen 2-6 22 Johannes op Patmos | verzen 7-12 27 Te midden van de kandelaars | verzen 13-20 32 Openbaring 2 37 De zeven zendbrieven | vers 1 37 Boodschap voor Efeze | verzen 2-7 4

Openbaring 14:13 - SVV - En ik hoorde een stem uit den

 1. Openbaring 13 Openbaring 13. NBV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 12 De vrouw, de draak en de twee beesten. 14 Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten
 2. 12 En hy oefen # Vers 2 al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, # Vers 3,14 waarvan die dodelike wond genees is. 13 # Mt. 24:24 Hy doen ook groot tekens, # I Kon. 18:38; II Kon. 1:10,12; Lk. 9:54 sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense
 3. . 13 Tussen die kandelaren zag ik Iemand die op een mens leek. Hij had een gewaad aan dat tot op zijn voeten hing, met om zijn borst een gouden band. 14 Zijn hoofd en zijn haar waren zo wit als witte wol, ja, zo wit als sneeuw. Zijn ogen vlamden als vuur. 15 Zijn voeten leken van gloeiend koper te zijn
 4. Het wilde beest met zeven koppen dat in Openbaring 13:1 wordt geïntroduceerd, is een afbeelding van het wereldwijde politieke stelsel.. Het heeft autoriteit, kracht en een troon, wat erop duidt dat het een politieke macht is (Openbaring 13:2).Het regeert over elke stam en elk volk en elke taal en natie, dus het is groter dan de regering van één land (Openbaring 13:7)
 5. Een openbaring aan Johannes. 14 Toen keek ik en zag het Lam+ op de berg Sion+ staan, en met hem 144.000.+ Op hun voorhoofd stonden zijn naam en de naam van zijn Vader+ geschreven. 2 Ik hoorde een geluid uit de hemel komen dat klonk als bulderend water en als zware donder.Het geluid dat ik hoorde, klonk als zangers die zichzelf begeleiden door op hun harp te spelen
 6. Openbaring 16:13-14 Opname van de gemeente. Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn kwamen in de vorm van kikkers

Openbaring 14:13. En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen Openbaring 13 Openbaring 13. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 12 Vers een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. 13:14 . Deut. 13:1 Matt. 24:24 Openb. 16:14 19:2 vers 13 En de zee gaf de doden die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. 2 Hierdoor wordt de Engel Michaël, dat is, Christus Zelf verstaan, gelijk in het begin van dezen strijd tegen den draak (die aldaar wordt op de aarde geworpen, en hier nu in den afgrond wordt gebonden) op Openb. 12:7 ook is aangetekend

Openbaring 13:16-18 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van Read verse in Statenvertaling (Dutch Openbaring 13:1-18. Het beest, dat uit de zee opkomt (12:18) En ik stond op het zand der zee. (13:1) En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering In Openbaring 13 lezen we over het beest en het merkteken wat de mensen krijgen. (Openbaring 14,1). Die naam op hun voorhoofd is publiek, Let nog even op wat er van het merkteken verder staat in vers 17: de naam van het beest Openbaring 3 vers 1 t/m 13 De naam van leven en toch dood. Lezing Tekstversie: 24 maart 2002 door Dato Steenhuis Openbaring 3 vers 14 t/m 22 Zie, ik sta aan de deur en ik klop.. Openbaring 14:1-20—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen

Openbaring 14 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

 1. Selecteer vers. Voer vers in (b.v. johannes 8 32) Openbaring 12 Openbaring 14 >> Openbaring 13. 13:1 (:) En ik stond op het zand der zee. (:) En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien.
 2. Openbaring 13:13, En het (andere beest - de valse profeet) doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. Waren de tekenen en wonderen in de apostolische tijd, bewijzen van de tegenwoordigheid en van de macht van God, de Heilige Geest, straks zullen de hier bedoelde tekenen getuigen van de macht, die de duivel heeft
 3. HSV - Openbaring 14 - De Openbaring van Johanne
 4. Openbaring 14 (NBV) - EO
 5. Openbaring 14 - BasisBijbe

27. Openbaring 14:8-13- aankondiging van Gods gramschap ..

HSV - Openbaring 13 - De Openbaring van Johanne

Openbaring 1 - BasisBijbe

 1. Wat is het wilde beest met zeven koppen uit Openbaring
 2. Openbaring 14 — Watchtower ONLINE LIBRAR
 3. Opname van de gemeente - Openbaring 16:13-14 Openbaring
 4. Openbaring 14 - Het Lam op de berg Sio
 5. Openbaring 13 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel
 6. Openbaring 20 - Statenvertaling met kanttekeninge
Openbaring 13 vers14-18 | Dr

Openbaring 13:16-18 - SVV - En het maakt, dat het aan

 1. Openbaring 13 op Online-Bijbel
 2. Het merkteken van het beest uit Openbaring - RefoWe
 3. Het boek Openbaring Groeien in Geloo
 4. Openbaring 14 Online Bijbel Nieuwewereldvertalin
 5. Openbaring 13 - Church of the Great Go
 6. Openbaring 13 vers 11-18 De eindtijdbode
Openbaring 19 vers 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20Openbaring 01 vers 10b-20 | "De eindtijdbode

Video: 1.9 OPENBARING 14: DIE LAM EN SY VRYGEKOOPTES . . . DIE GRAANOES EN DIE WYNOES

Openbaring 5 vers 1 (+ gratis UITLEG) | "De eindtijdbodeOpenbaring 8 vers 1, 2 (+ gratis UITLEG) | "DeVoorbereidingsblad preek 14 februari over Openbaring 6:1,2synopsis Verwacht
 • Inleiding reisbrochure.
 • Spiegel rond op maat.
 • Delhaize diepvries hapjes.
 • Elektromotor 220v.
 • ICloud gratis.
 • Hoe wordt 30 kaas gemaakt.
 • Sloep te koop Reeuwijk.
 • Begrafenis Ieper.
 • Onrust Midden Amerika.
 • Clinodactylie.
 • Station Overveen adres.
 • Extracellulair betekenis.
 • Shikoku kopen.
 • Perfect Stranger IMDb.
 • BTS Dynamite album.
 • Wilde munt giftig.
 • HBO Now België.
 • Finn Wookieepedia.
 • Katten schilderen.
 • Bekende duo's Disney.
 • John pemberton drankje.
 • Fietsknooppunten boek Lidl.
 • Cars 1 first scene.
 • Nystatine FK.
 • Tiergarten wien schoenbrunn.
 • NRC multiculturele samenleving.
 • Varkensgras latijnse naam.
 • Tüddern winkelcentrum winkels.
 • Sell website templates.
 • T shirt printer machine kopen.
 • Aanslag tanden verwijderen baking soda.
 • Joaquín Guzmán Loera.
 • Nikkie plessen disney ingesproken.
 • Keiko Agena net worth.
 • Dragons breath Minecraft how to use.
 • Keiko Agena net worth.
 • Restaurant De Engel Houten.
 • Castanospermum australe giftig.
 • Mercado dos Lavradores.
 • Rose byrne instagram.
 • Machtsmiddelen maatschappijleer.